Viták nélkül – December 2-án tartotta tisztújító közgy_lését a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

Viták nélkül

December 2-án tartotta tisztújító közgyűlését a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület

Az Egyesület mintegy négyszáz tagjából harmincnyolc fő tartotta fontosnak a részvételt. Elnöki beszámolójában Feldmájer Péter méltatta az Egyesület gazdag kulturális tevékenységét. Elsőként a program gerincét adó szom­bat esti társasági kört említette meleg szavakkal, majd az Egyesület kiadásá­ban megjelenő Szombat folyóiratot méltatta, kiemelvén annak magas szín­vonalát, valamint azt, hogy a lap szer­kesztői nemcsak a zsidó, hanem az országos sajtóban is rendszeresen publi­kálnak. Áttekintve a további eredmé­nyeket, a következőket emelete ki: im­máron harmadik alkalommal adják át az Egyesület által alapított Zsidó Kultú­ráért és Várhegyi György díjakat. (Előbbit 2001 decemberében Szabó István filmrendezőnek adták át, utób­bit – mely a zsidó oktatás terén nyújtott kiemelkedő teljesítményt díjazza – Kardos Ágnes, a Lauder iskola fiatal judaisztikai tanára kapta.) David Krausz elhunyta alkalmából emlékestet rendeztek a korábbi izraeli nagykövet tiszteletére, melyen a magyar politikai és kulturális élet számos képviselője vett részt. Az Egyesület megrendezte a Zsidó Kultúra Napját, melynek legki­emelkedőbb eseménye a drámaíró ver­seny volt. Színesíti az Egyesület életét a kezdetektől működő vasárnapi termé­szetjáró kör, valamint a nemrég újra in­dított képzőművészeti kör. Az Egyesü­let képviselője jelen van a kárpótlási ügyekkel foglalkozó Magyarországi Zsi­dó Örökség Közalapítvány kuratóriumá­ban, valamint abban az (egyelőre infor­mális) testületben, amely a honi zsidó szervezetek antiszemitizmus elleni fel­lépését próbálja koordinálni. A szemé­lyi jövedelemadó társadalmi szerveze­tek számára felajánlható egy százaléka­iból közel egymillió forintot kapott az Egyesület. Megjelent a „Zsidó sorsok magyar filmen” címmel tartott konfe­rencia előadásait tartalmazó kötet, me­lyet a Szombat folyóirat állított össze. Végezetül: az Egyesület felvételt nyert az Európai Zsidó Közösségek Szövetsé­gébe. Végül az elnök köszönetét mon­dott mindazoknak, akik az Egyesületet munkájában segítették: a MAZSIHISZ-nek, a MAZSÖK-nek, az Ortodox Hitköz­ségnek, az egyesület adminisztrációját vezető Deák Andreának, továbbá azok­nak, akik az Egyesület javára ajánlották fel adójuk egy százalékát.

Rajki András elnökségi tag rövid pénzügyi beszámolójában közölte, hogy a bevételek és a kiadások 2001-ben egyaránt hatmillió forintra rúgtak, így a pénzügyi helyzet stabilnak mond­ ható. Ebből az összegből a Zsidó Kultú­ra Napja 1.4 millióval részesedik. A tag­díjakból származó bevétel 2001. októ­ber 31-ig 430 ezer forint volt.

Székely Gábor, aki egy ciklussal ko­rábban köszönt le az elnöki tisztségről, ezúttal a jelölő bizottság nevében lé­pett a dobogóra, és ismertette az új el­nökség összetételére vonatkozó javas­latot. Mivel további személyeket a je­lenlévők nem javasoltak, kiosztották a szavazócédulákat. (Az új elnökség összetételét lásd külön.) Ezeket min­den tag kitöltötte, majd – míg a szava­zatszámlálás folyt – Janklovics Tibor elnökségi tag beszélt az általa szerve­zett képzőművészeti happeningről, melynek keretében harminckét élvo­nalbeli művész készített egy-egy alko­tást a „Brit – a szövetség címmel. Ez­után különböző javaslatokat tett: egye­bek közt egy antirasszista, antiszemitiz­mus ellen küzdő szervezet létrehozásá­ra, valamint egy új folyóirat indítására, mivel szerinte a Szombat nem foglalko­zik közéleti témákkal.

Olti Ferenc elnökségi tag a zsidó szervezetek együttműködését pártolta. Mivel ő az erre tett – fent említett – kí­sérletet reménytelennek tartotta, azt ja­vasolta, hogy a Mazsike álljon egy ilyen kezdeményezés élére.

Ezután érdekes vita bontakozott ki az Egyesület közéletben elfoglalt he­lyéről. Többen közgyűlési határozat­ként kötelezően előírták volna az el­nökségnek a taglétszám növelését. Az Egyesület régi dicsőségére visszatekint­ve méltatlannak találták a négyszáz fős tagságot és a heti egy-két programot. Sellei Iván azonban emlékeztetett, hogy az idők megváltoztak. Elmúltak a rendszerváltás lázas hónapjai, mikor a Mazsike csúcskorszakát élte. A mai, munkától túlterhelt középnemzedék­nek nincs annyi ideje a kultúrprogramokra és politizálásra. A számtalan zsi­dó szervezet között négyszáz tag jut az Egyesületnek, ami nem olyan nagyon rossz – vélte.

A hozzászólások végén az elnök összegezte és egyenként megszavaztat­ta a javaslatokat. A közgyűlés ezek kö­zül az alábbiakat fogadta el:

  • fölemelik a tagdíjat 3.000 forintra (nyugdíjasoknak 1500 Ft);

  • az Egyesület kapcsolatokat épít ki külföldi zsidó szervezetekkel;

  • az Egyesület törekedjen a hazai zsi­dó szervezetek közötti koordinációra;

  • az elnökség kövessen el mindent a taglétszám növelése érdekében;

  • az elnökség tegyen erőfeszítéseket, hogy a Garay utcából méltóbb helyre kerüljön az egyesület;

  • vegyék föl a kapcsolatot a vidéki zsidósággal;

  • a Szombat foglalkozzon többet az Egyesület életével;

  • az elnökség feladatának tekinti, hogy az időközben elhunyt Bollmann Györgyinek, az Egyesület alapító tagjá­nak emlékét ápolja.

jég

A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület új elnöksége

Feldmájer Péter elnök

Bonta Miklós

Deák Gábor

Garai Péter

Hoffmann Iván

Janklovics Tibor

Kirschner Péter

Korányi László

Olti Ferenc

Rajki András

támogatás
Pop up banner1

Címkék:2002-01

[popup][/popup]